Відбулося чергове засідання групи забезпечення освітньо-наукової програми ” Філософія”

         16 червня 2020 р. відбулося засідання групи забезпечення освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти за спеціальністю 033 Філософія у складі доктора філософських наук, професора Кравченка П.А.(гарант освітньої програми); доктора філософських наук, доцента Мєшкова В.М.;  кандидата філософських наук, доцента, завідувача кафедри філософії  Головіної Н.І. та аспірантів другого року навчання Костенко М.Т. та Безрукова С.І. Група забезпечення обговорила пропозиції учасників  освітнього процесу щодо змін, які доцільно внести до проєкту ОНП 2020 року. При цьому було враховано думку зовнішніх стейкхолдерів Ковадло Г.П., заступника директора з наукової роботи, старшого наукового співробітника Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, кандидата філософських наук ; Нестулі О.О., ректора Полтавського університету економіки і торгівлі, доктора історичних наук, професора; Клепка С.Ф., заступника директора з науково-дослідної роботи та міжнародного співробітництва Полтавського обласного інституту післядипломної  педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, доктора філософських наук, професора стосовно модернізації цієї освітньої програми.     

         У ході обговорення Кравченко П.А. наголосив, що переглянута ОНП відповідає вимогам чинного законодавства, зміст має чітку структуру і відповідає предметній області заявленої спеціальності.  Безруков С.І. зазначив, що програма містить у собі всю необхідну для здобувачів інформацію щодо змісту, програмних результатів навчання, критеріїв оцінювання освітніх компонентів. Головіна Н.І. узагальнила пропозиції і запропонувала зміни в структурі освітніх компонентів. Зокрема, до ОНП було включено дисципліну  «Методологія CLIL», що має сприяти кращому набуттю іншомовних компетентностей задля реалізації зовнішньої академічної мобільності;  введено нову дисципліну «Проблеми етико-естетичного дискурсу», розширено  кількість вибіркових дисциплін тощо.

         На завершення зустрічі члени групи забезпечення  рекомендували до затвердження обговорену та оновлену освітньо-наукову програму «Філософія» за третім рівнем вищої освіти для абітурієнтів 2020 року набору.

You may also like...