Засідання робочих груп щодо оновлення та перегляду проєктів ОП зі спеціальності 033 Філософія

30 травня 2024 року відбулося засідання робочих груп, присвячене оновленню та перегляду проєктів освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти спеціальністю 033 «Філософія». У роботі робочих групи взяли участь завідувачка кафедри філософії Наталя ГОЛОВІНА, професор Петро Кравченко, доценти Ярослав БЛОХА, Людмила УСАНОВА, Олексій ШТЕПА, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Оксана ГАЙДАМАКА, здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Анастасія ГОЛОЩАПОВА, завідувач кафедри філософії і соціальної антропології імені професора І.П. Стогнія ПереяславХмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Сергій РИК (дистанційно), завідувачка кафедри філософії і економіки освіти Полтавської академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського Тетяна БОНДАР (дистанційно),  які обговорили актуальні питання та пропозиції удосконалення ОП та їх відповідності вимогам сучасного ринку праці.

Основними аспектами роботи груп були:

1. Аналіз поточного стану ОП: детальний аналіз діючих ОП, виявлення їхніх сильних та слабких сторін, а також відповідність стандартам вищої освіти.

2. Обговорення можливостей впровадження сучасних технологій та підходів у навчальний процес, таких як дистанційне навчання, дуальні та інтерактивні лекції й семінари.

3. Визначення ключових компетенцій, які повинні набувати студенти для успішної кар’єри в різних сферах, включаючи вищу освіту, науку, роботу в політичних партіях та громадських організаціях, органах місцевого самоврядування.

4. Обмін досвідом з провідними ЗВО України, вивчення кращих практик та можливості участі у спільних освітніх та наукових проєктах, зокрема у грантових проєктах та програмах внутрішньої академічної мобільності.

Під час засідання було акцентовано увагу на важливості активної взаємодії зі стейкхолдерами для забезпечення практичної спрямованості освітніх програм. Важливою частиною обговорення стала також тема етичних стандартів у філософській освіті та дослідженнях.

Учасники засідання прийняли рішення щодо необхідності розміщення проєктів ОП на зовнішньому сайті Університету задля отримання пропозицій та рекомендацій від усіх зацікавлених осіб упродовж місяця і, за наявності таких, включення їх до ОП здобувачів 2024 року набору. Засідання робочих груп стало важливим кроком у напрямку підвищення якості ОП, що відповідає сучасним викликам та потребам суспільства.

You may also like...