Компетентності вченої ради

Вчена рада факультету історії та географії є колегіальним органом, створеним для загального керівництва діяльністю факультету з питань навчально-виховної та наукової роботи.

До компетенції вченої факультету історії та географії належать:
– визначення стратегії загальних та перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності факультету;
– обрання за конкурсом таємним голосуванням на посаду асистентів, викладачів, старших викладачів;
– розгляд навчальних програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
– вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;
– підготовка пропозицій до вченої ради університету щодо пріоритетних напрямів діяльності факультету та перспектив його розвитку в контексті основних напрямів діяльності університету;
– підготовка пропозицій до вченої ради університету щодо кадрового складу та керівників структурних підрозділів факультету;
– удосконалення організації навчального процесу на факультеті, сприяння запровадженню нових спеціальностей та спеціалізацій в університеті;
– сприяння професійному росту науково-педагогічних працівників факультету, підвищенню їхньої кваліфікації;
– подання для розгляду на вченій раді університету підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, іншої навчальної і навчально-методичної літератури, випуску періодичних видань відповідно до предмета діяльності факультету;
– координація тематики наукових досліджень кафедр і студентів з відповідної проблематики;
– здійснення міжнародного співробітництва та партнерства з юридичними особами у межах наданих повноважень на підставі угод, укладених університетом;
– організація контролю за виконанням основних завдань і функцій, покладених на факультет;
– внесення пропозицій вченій раді університету, щодо змін у Положенні про факультет та Положення про вчену раду університету;
– розглядає інші питання діяльності факультету відповідно до Статуту університету та Положення про факультет.