Засідання робочої групи з розробки та оновлення освітньої програми спеціальності 032 «Історія та археологія»

16 червня на кафедрі історії України дистанційно відбулося засідання робочих груп з розробки та оновлення освітніх програм  спеціальності 032 «Історія та археологія» першого бакалаврського (гарант д.і.н., проф. кафедри історії України Людмила Бабенко) та другого магістерського (гарант д.і.н., проф. кафедри історії України Ігор Сердюк) рівнів. У роботі засідання взяли участь члени робочих груп доценти кафедри Олексій Гура та Лариса Шаповал, директор Полтавського краєзнавчого музею, канд. істор. наук, Заслужений працівник культури України Олександр Супруненко, директор Державного архіву Полтавської області, Заслужений працівник культури України Валентина Гудим, директор комунального підприємства Центр охорони та дослідження пам’яток археології В’ячеслав Шерстюк, студенти  гр. ІА(мс)-52 Дарина Данильченко й Тетяна Мошко, студент гр. ІА(мс)-24 Владислав Романенко, студентка гр. ІА(мс)-33 Марія Шамрай.

У телефонному режимі до обговорення долучилися також зовнішні стейкголдери, представники органів влади, зацікавлені у підготовці фахівців гуманітарної галузі, – заступниця начальника департаменту культури і туризму Полтавської ОДА Інна Шерстюк та керівник відділу охорони культурної спадщини департаменту Олеся Старолат. У центрі уваги обговорення були питання змісту освітніх програм бакалаврів та магістрів, співвідношення навчальних дисциплін і навчальних та виробничих практик, ефективність вибіркових дисциплін, формування спеціальних компетентностей здобувачів освіти та ін.

Думка стейкголдерів і студентів щодо оновлення ОП є важливою також з огляду на наказ МОН від 29 квітня 2020 р. про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 032 «Історія та археологія» для першого (бакалаврського) рівня. Члени робочої групи відзначили, що в чинній освітній програмі сформульовані компетентності концептуально відповідають стандарту, отже розробники виважено обрали напрямки і зміст підготовки студентів. Гарант освітньої програми Людмила Бабенко  зазначила, що освітні компоненти нового навчального плану бакалаврів збалансовані, включають 27 навчальних дисциплін, дві навчальні практики з археології, археологічної музеології, архівно-музейної справи. У 7 семестрі студенти виконують курсову роботу.

Стейкголдер В.Гудим зауважила, що студенти, які приходять на практику в архівну установу, мають добру теоретичну підготовку, оперують термінологією, але потребують певного часу для адаптації до специфічних робочих умов. Тому висловила побажання проводити частину навчальних практичних занять безпосередньо на базі практики. Цю думку розвинула магістрантка гр. ІА(мс)-52 Д.Данильченко, яка звернула увагу на те, що оволодіння навичками роботи з довідковими апаратами архіву зробить ефективнішою науково-дослідницьку роботу, написання магістерського дослідження. До обговорення значення навчальних і виробничих практик долучився Олександр Супруненко. Він зазначив, що колектив наукових співробітників Полтавського краєзнавчого музею майже цілком укомплектований випускниками історичного факультету різних років, які демонструють високий професійний рівень. А належна увага до музеєзнавчих дисциплін в освітній програмі «Історія та археологія», запропоновані вибіркові дисципліни цього циклу в сертифікатній освітній програмі «Музейна справа» заслуговують схвалення.

Проф. Сердюк І. як гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня висловив своє бачення обговорюваного проєкту. Освітня програма «Історія та археологія» істотно оновлена з урахуванням досвіду колег з інших ЗВО, побажань нинішніх магістрантів та роботодавців. Здобувачі освіти нового набору 2020-2021 навчального року матимуть більше кредитів практичної підготовки. Практики більш чітко розмежовані на виробничу та дослідницьку. Також важливим складником програми обсягом 15 кредитів є виконання кваліфікаційного дослідження. Це означає, що ОП збалансована у контексті отримання теоретичних та практичних дослідницьких навичок. Посилена увага до отримання здобувачами soft skills, зокрема: комунікативних умінь, уміння працювати в команді та індивідуально, планувати й реалізовувати проєкти, критичного мислення.

Зацікавленість представників департаменту культури і туризму облдержадміністрації підготовкою здобувачів освіти за освітньою програмою спеціальності 032 «Історія та археологія» вмотивована зростанням ролі пам’яткоохоронної справи на Полтавщині, збереження культурної спадщини, продовженням роботи над державною програмою «Звід пам’яток історії та культури». Тому на думку І.Шерстюк та О.Старолат є реальні можливості поглиблення співпраці та підготовки фахівців для цієї сфери.

Обговорення відбувалося неформально, зацікавлено, з конкретними діловими пропозиціями, що, безумовно, знайдуть своє відображення як в освітніх програмах, так і в навчальному процесі. Члени робочих груп із перегляду та оновлення освітніх програм спеціальності 032 «Історія та археологія» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів рекомендували до затвердження обговорені освітні програми.

You may also like...