Здобувачі освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія завершили навчання за освітньою програмою «Історія та археологія»

У грудні 2021 року згідно з графіком навчального процесу та розкладом атестаційних екзаменів здобувачі освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання завершили навчання за освітньо-професійною програмою «Історія та археологія» (гарант проф. кафедри історії України Ігор Сердюк). Державна атестація магістрантів складалася з  екзамену з фаху та захисту магістерської кваліфікаційної роботи.

Головою Атестаційної екзаменаційної комісії проф. Романом Сітарчуком та членами комісії проф. Людмилою Бабенко, доц. Олександром Лахном було розроблене методичне забезпечення підготовки та складання екзамену. До складу АЕК увійшов стейкхолдер, член робочої групи з розробки / оновлення освітньої програми «Історія та археологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія, директор Полтавського краєзнавчого музею Олександр Супруненко.

Проф. Роман Сітарчук також був головою АЕК здобувачів освіти за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія).

Магістранти успішно склали фаховий атестаційний екзамен, продемонстрували належне володіння теоретичними знаннями та вміння розв’язувати практичні завдання, продемонструвавши повні відповіді та вміння компетентно і толерантно вести дискусію.

Відповідальним випробуванням державної атестації став захист магістерських кваліфікаційних робіт. Магістранти використали право на академічну свободу, обравши наукових керівників відповідно до своїх наукових інтересів, обраної тематики, вибору методології дослідження. Більшість магістрантів виявили високу академічну активність, апробувавши основні положення магістерських робіт на регіональних і всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, а також опублікували статті та матеріали у збірниках.

Магістранти продемонстрували високий рівень володіння методами роботи з історичними джерелами, вміння структурувати виклад матеріалу, володіння фаховою термінологією, культуру мовлення та ведення дискусії. Члени Атестаційної комісії одностайно відзначили як найбільш успішні захисти кваліфікаційних робіт Юрія Губаньова (наук. кер. Л.Бабенко), Дмитра Пєшкова (наук. кер. І.Сердюк), Тамари Костиренко (наук. кер. Ю.Волошин).

Особливий інтерес членів АЕК викликали теми, присвячені питанням археології: Владислава Марченка «Історія археологічних досліджень Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка у ХХІ ст.» та Анатолія Ханка: «Туристичний потенціал археологічних пам’яток Полтавщини: сучасний стан та перспективи» (наук. кер. Р.Луговий). На їхнє практичне значення для музейної, туристичної, археологічної, історико-просвітницької сфер звернув увагу Олександр Супруненко. А.Ханко не лише представив завершену наукову роботу як результат тривалої дослідницької роботи, але й досяг успіху в реалізації важливого соціального проєкту. У ході бесіди з Л. Бабенко під час виробничої науково-дослідницької практики він дав інтерв’ю, в якому розповів про перемогу його проєкту «Археопростір VeteranoReload» для ветеранів – учасників бойових дій російсько-української війни на Сході України за програмою фінансування Українського культурного фонду на 2022 рік.

Не менш цікавими та змістовними були й інші представлені на захист магістерські роботи. Здобувачі освіти денної форми складали атестаційні екзамени очно, заочної форми – дистанційно на платформі Zoom. Бажаємо успішної самореалізації магістрам історії та археології!

Інші новини: