Відбулося засідання робочих груп з розроблення освітніх програм спеціальності 033 Філософія

27 червня 2022 року відбулося засідання робочих груп з розроблення освітніх програм спеціальності 033 Філософія: освітньо-професійної програми «Філософія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньо-наукової програми «Філософія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

У зв’язку з воєнним станом, робоча група засідала у змішаному форматі: доктори філософських наук: професор Петро КРАВЧЕНКО (гарант освітньої програми «Філософія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти), професор В’ячеслав МЄШКОВ; кандидати філософських наук: доцентка, завідувачка кафедри філософії  Наталя ГОЛОВІНА (гарант освітньої програми «Філософія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), доцентка Людмила УСАНОВА (гарант освітньої програми «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти), доцент Ярослав БЛОХА працювали в ПНПУ імені В.Г. Короленка, а зовнішні стейкхолдери – доктор філософських наук, професор, завідувач відділу філософської антропології Інституту філософії імені Г.С. Сковороди Валерій ЗАГОРОДНЮК, докторка філософських наук, професорка, завідувачка кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Наталія МОЗГОВА, завідувач кафедри філософії і соціальної антропології імені професора І.П. Стогнія ПереяславХмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Сергій РИК, а також здобувачі вищої освіти Євген ЗІНЧЕНКО, Анастасія ГОЛОЩАПОВА та Тетяна КІСЕЛЬОВА були присутні дистанційно завдяки роботі платформи Zoom.

На порядку денному засідання робочих груп було затвердження освітніх програм спеціальності 033 Філософія.

Освітньо-професійна програма «Філософія» підготовки бакалаврів розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня спеціальності 033 Філософія (наказ МОН України від 04.03.2020 р. № 370). Програма має на меті системне опанування основ філософії (обізнаність в існуючих у розвиткові філософської думки традиціях, ученнях, теоріях, концепціях, методологіях, підходах, стратегіях); набуття навичок, що формують вправність мислення, розвиненість рефлексії, здатність до інтелектуальної комунікації, мовно-текстологічну здатність та особисту ціннісно-вольову налаштованість і використання потенціалу науково-гуманітарного горизонту мислення у розв’язанні філософських проблем. Фокус освітньої програми, її особливості працюють на реалізацію заданої мети.

Враховуючи затвердження Міністерством освіти і науки України Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня галузі знань 03 – Гуманітарні науки за спеціальністю 033 – Філософія (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.03.2021 р. № 328) та результати моніторингу учасників освітнього процесу і зовнішніх стейкхолдерів щодо якості освітньо-професійної програми «Філософія» було переглянуто навчальний план і включено навчальні дисципліни, які забезпечать формування необхідних компетентностей та результатів навчання відповідно до затвердженого Стандарту. Зокрема до навчального плану було включено навчальні дисципліни «Принципи критичного мислення» як теоретичної основи формування навичок критичного аналізу та наукових дискусій, «Сучасний естетичний дискурс» та «Інформаційні комунікації» для оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями, розуміння особливостей інформаційних комунікацій та їх ефективного використання в професійній діяльності.

Результати обговорення освітньо-наукової програми «Філософія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобувачів 2022 року набору, розміщеного на зовнішньому сайті університету в рубриці «Освітньо-наукові програми» засвідчили, що в цілому програма є якісною і може використовуватись і надалі. Проте, у зв’язку з прийняттям Стандарту вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, ступінь доктора філософії галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 033 Філософія, затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 р., до ОП було внесено певні зміни, зокрема розширено предметну область відповідну до стандарту, змінено інтегральну компетентність, збільшено кількість загальних та спеціальних компетентностей, які формуються дисциплінами, включеними до ОНП «Філософія» набору 2022 року, визначено вимоги щодообсягу основного тексту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі філософії. За результатами засідання робочих груп було затверджено освітні програми спеціальності 033 Філософія та висловлено рекомендації вченій раді Університету затвердити освітньо-професійну програму «Філософія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійну програму «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти та освітньо-наукову програму «Філософія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти для здобувачів 2022 року набору.

Інші новини: