Відбувся попередній захист кандидатської дисертації Дмитра Стаценка

На кафедрі історії України відбувся попередній захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Дмитра Стаценка на тему «Боротьба із небільшовицькими партіями й організаціями на Полтавщині (1920-ті рр.)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Дисертація виконана на кафедрі історії України, випускником аспірантури якої є автор. Науковий керівник – доктор історичних наук, зав. кафедри історії України Людмила Бабенко. Ця очікувана і відповідальна подія стала результатом тривалої і копіткої праці молодого дослідника.

Головуючий на засіданні кафедри проф. Юрій Волошин надав слово Дмитру Стаценку, який ознайомив присутніх зі змістом свого дослідження. Головні акценти у своєму виступі автор зробив на актуальності теми, зазначивши, що Полтавщина є унікальним історичним регіоном, фактичним зрізом українського суспільства початку ХХ століття, на теренах якого можна простежити еволюцію більшовицької модернізації 1920-х рр. У рамках відведеного часу було представлено теоретико-методологічні засади роботи, охарактеризовано джерельну базу дослідження, історіографію, розкрито зміст структурних частин роботи. Особливу увагу присутніх на засіданні кафедри викладачів, рецензентів, аспірантів викликали положення новизни дослідження та висновки, до яких прийшов автор.

З дисертацією детально ознайомилися рецензенти, рекомендовані заздалегідь кафедрою, та висловили свої міркування щодо отриманих результатів. Це зовнішній рецензент доктор історичних наук, зав. кафедри українознавства, культури та документознавства Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Ірина Григорівна Передерій,  доктор історичних наук, професор кафедри історії України ПНПУ імені В.Г. Короленка Ігор Олександрович Сердюк, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Олексій Анатолійович Гура. Передусім було акцентовано увагу на тому, що дисертація Дмитра Стаценка заповнює практично недосліджений аспект новітньої історії України, переконливо аргументує постановку й доведення нових положень дослідження. Наголошувалося також на актуальності звернення до регіональної проблематики та питань політичної історії. Як рецензенти, так і присутні викладачі поставили дисертанту чимало запитань, які стосувалися вибору і формулювання теми, методологічних підходів до розв’язання дослідницьких завдань, висловили зауваження та рекомендації щодо окремих фрагментів роботи. Після тривалого й конструктивного обговорення дисертаційного дослідження Дмитра Стаценка було одноголосно ухвалено рекомендувати його до подання на захист у спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Інші новини: