ПДПУ Історичний факультет
Методична робота факультету

    

Орієнтація вищої освіти на Болонську систему ставить нові завдання в організації і вдосконаленні методичної роботи. На факультеті діє методична комісія, яка підпорядковує свою роботу основному завданню — всебічному розвитку особистості майбутнього педагога. З цією метою пріоритетним напрямом роботи є впровадження у практику роботи кожного викладача основних принципів навчання: активності та свідомості студентів у процесі навчання; міцного засвоєння знань; систематичності та послідовності навчання, його доступності, науковості, проблемності; єдності освітніх, розвиваючих і виховних функцій.
    Важливим напрямком роботи методкомісії є сприяння удосконаленню методів навчання шляхом оптимального поєднання загальних, групових та індивідуальних форм організації навчального процесу; використання різних методів і елементів проблемного навчання; індивідуалізації навчання та врахування особистісних характеристик при розробці окремих завдань і виборі форм спілкування; прагненні до результативності навчання і рівному просуванню всіх студентів у процесі пізнання, незалежно від рівня їх знань та індивідуальних здібностей; використання сучасних аудіовізуальних та інформаційних засобів навчання.
    Поширенню передового педагогічного досвіду, вивченню оригінальних методик навчання студентів, підвищенню педагогічної майстерності та узагальненню досвіду роботи викладачів сприяє систематичне проведення відкритих лекцій і семінарських занять провідними викладачами факультету.
    Важливою частиною роботи методичної комісії на факультеті є пропаганда зміни технології педагогічної взаємодії, нової ролі викладача у сучасних умовах, коли він стає не стільки носієм і передавачем наукової інформації, скільки організатором пізнавальної діяльності студентів, їх самостійної роботи, наукової творчості. Звертається увага на зближення самостійної роботи студентів і наукової роботи викладачів.
    Ключовою проблемою залишається інтенсифікація навчання, яка вимагає розробки і застосування науково обґрунтованих методів керівництва пізнавальним процесом, мобілізації творчого потенціалу особистості.

План роботи методичної ради історичного факультету

Склад методичної ради історичного факультету

Пріоритети методичної роботи професорсько-викладацького колективу
   історичного факультету здобутки і перспективи