ПДПУ Історичний факультет

Кафедра правознавства

Склад кафедри:

1. Пивоварська Каріна Борисівна — завідувач кафедри, кандидат історичних наук, доцент. Тема дисертації: «Вірменська національна меншина в Україні у 20-30-ті роки ХХ століття» (2004 рік). Викладає: трудове право, право соціального забезпечення, конституційне право

2. Жалій Тамара Віталіївна — кандидат історичних наук, доцент, докторант. Кандидатська дисертація: «Духовні християни в Україні наприкінці ХVІІІ – у  першій  половині  ХІХ  століть» (2007 рік). Викладає: методика викладання правознавства, конституційне право

3. Нагорний Віталій Віталійович — кандидат історичних наук, доцент. Викладає: конституційне право, господарське право

4. Бездітько Борис Миколайович — старший викладач. Викладає: теорія держави і права, конституційне право, судові та правоохоронні органи, кримінальне право України, криміналістика

5. Потапов Олексій Миколайович — старший викладач. Викладає: адміністративне право України, міжнародне право, екологічне право, конституційне право

6. Харченко Світлана Анатоліївна — старший лаборант кафедри

Кафедра правознавства в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка була створена у вересні 2004 року на базі історичного факультету. Така потреба виникла у зв’язку з необхідністю якісної підготовки фахівців напряму підготовки «Історія», спеціалізації «Правознавство» та забезпечення викладання низки правничих курсів для майбутніх учителів інших спеціальностей. Сьогодні на кафедрі працюють 4 кандидати наук, доценти, 3 із 6 викладачів мають вищу юридичну освіту.
    Першим кроком на шляху створення кафедри стало відкриття спеціалізації «Правознавство» в тодішньому педінституті, коли в 1986-1987 навчальному році було здійснено набір студентів за подвійною спеціальністю, котрі здобували кваліфікацію «Вчитель історії, суспільствознавства та правознавства». До того часу відбувалася підготовка студентів, які отримували кваліфікацію «Вчитель історії та суспільствознавства». Слід зазначити, що в той час навчальна дисципліна мала назву «Радянське право». Окрім цього курсу, що як обов’язковий викладався на всіх факультетах, на історичному факультеті вивчалися такі правничі курси: «Методика викладання радянського права», «Теорія держави і права», «Радянська держава і право», «Історія правових і політичних вчень», вивчалися такі галузі права як адміністративне, земельне, цивільне право і процес, сімейне, трудове, кримінальне, забезпечення законності та правопорядку в СРСР. Введення нової спеціальності потребувало підготовлених кадрів викладачів з правознавчих дисциплін. Це відбувалося двома шляхами: залученням нових кадрів та перекваліфікація вже існуючих. На початку 1990-их років викладання правничих курсів забезпечували А.М.Утіралова та С.В. Захлестун, котрі мали юридичну освіту. Тривалий час в університеті працювала Н.І. Романенко. Вона віддала нашому навчальному закладу 35 років свого життя, половину з яких викладала курс «Правознавство» на всіх факультетах.
    Відсутність спеціалізованої кафедри призвела до того, що викладання правничих дисциплін забезпечували в різний час різні кафедри, зокрема: кафедра соціально-політичних дисциплін (згодом політичної історії, потім історії України), всесвітньої історії, політекономії. Звісно, це певним чином ускладнювало роботу викладачів відсутністю єдиного підходу та уніфікованих вимог до підготовки фахівців. Разом із цим, уведення нової спеціальності дало перші результати з виховання власних викладацьких кадрів. Саме серед перших випускників нової спеціалізації був Б.М.Бездітько, нині старший викладач кафедри.
    Збільшення правових дисциплін, поява досвідчених викладачів та висока популярність цього фаху в абітурієнтів, викликали необхідність створення спеціалізованої кафедри, що і відбулося у 2004 році. З часу створення кафедру очолювала д. ю. н., проф. Лаврик Г.В. (2004 – 2007 рр.), упродовж 2007 – 2008 років завідувачем була к. і. н., доц. Терела Г.В., з 2008 до 2014 року – к. і. н., доц. Жалій (Нагорна) Т.В. Нині очолює кафедру к. і. н., доц. К.Б.Пивоварська.


Навчальна робота


    Сьогодні на кафедрі працює 6 штатних працівників (з них – 4 доценти, кандидати історичних наук), котрі забезпечують викладання широкого спектру правничих дисциплін як на історичному, так і на всіх інших факультетах університету. До них належать: Теорія держави і права, Історія держави і права України, Історія держави і права зарубіжних країн, Екологічне право України, Конституційне право України, Кримінальне право і процес, Міжнародне право, Судові і правоохоронні органи, Адміністративне право, Методика викладання правознавства, Трудове право, Криміналістика, а також курс «Конституційне право України» на всіх факультетах.
    Викладання навчальних курсів здійснюється на належному навчально-методичному рівні на основі авторських навчальних програм, розроблених викладачами та затверджених вченою радою університету. Розроблені та надруковані методичні комплекси з «Трудового права», «Господарського права», «Історії держави та права України». Безумовним досягненням кафедри є розробка та друк навчального посібника «Правознавство» з грифом МОН України (доц. – К.Б. Пивоварська).
    Викладачі кафедри кваліфіковано керують написанням курсових робіт, виробничою практикою у ЗНЗ та практикою в судових і правоохоронних органах. Поглиблене вивчення окремих галузей права забезпечують проблемні студентські групи.


Наукова робота


    Викладачі кафедри займаються науково-дослідною роботою, підвищують свій науковий та професійний рівень. Свідченням високого наукового рівня викладачів кафедри є захист ними впродовж 2004-2015 років трьох кандидатських дисертацій: К.Б. Пивоварська «Вірменська національна меншина в Україні у 20-30-ті роки ХХ ст.» (2004 рік); Т.В. Жалій (Нагорна) «Духовні християни в Україні наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ століть» (2007 рік); В.В. Нагорний «Правове регулювання діяльності релігійних течій православного походження в Україні наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ століття» (2013 рік). Завершує роботу над дисертаційним дослідженням ст. викладач Потапов О. О.
   Студентська наукова робота зорганізована шляхом залучення студентів до проблемних груп з альтернативної тематики: «Актуальні проблеми методики викладання правничих курсів у ЗНЗ та ВНЗ України», «Актуальні проблеми трудового законодавства», «Докази й доказування у вітчизняному процесуальному праві», «Актуальні питання правозахисного руху в Україні». Результатом такої співпраці є студентські публікації у наукових виданнях, матеріали конференцій (101 студентська стаття за результатами 2016 року).
    Традиційною стала Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Правозахисний рух в Україні: історія та сучасність», яка у квітні 2017 року пройде вже вдесяте.
    Одним із напрямків діяльності викладачів кафедри є також керівництво науковою діяльністю учнівської молоді. Доц. Пивоварська К.Б. та ст. викладач Бездітько Б. М. керують написання наукових робіт учнів-членів Малої академії наук по секції «Правознавство», які ставали неодноразовими переможцями та призерами обласного та всеукраїнського рівнів, є членами журі ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту наукових робіт.
    Доценти Жалій Т. В. та Нагорний В. В. запрошуються для проведення лекторіїв в Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.Остроградського для вчителів історії та правознавства, Центру підвищення кваліфікації державних службовців Управління Державної служи Полтавської ОДА, міського та районних відділів у м. Полтаві УМВС України в Полтавській області.


Методична робота


    На кафедрі активно проводиться методична робота, яка проходить у кількох напрямах. Перший із них – розробка та затвердження навчально-методичного забезпечення навчальних курсів, викладання яких забезпечує кафедра. Розроблені навчально-методичні комплекси оновлюються й розміщуються на внутрішньому сайті університету.
    Другий напрямок – постійний пошук та удосконалення форм навчально-методичної роботи на стаціонарному та заочному відділеннях, впровадження окремих форм дистанційного навчання, забезпечення самостійної роботи студентів. На кафедрі сформована електронна бібліотека підручників з різних юридичних дисциплін.
    З метою підвищення науково-теоретичного та методичного рівнів викладання навчальних курсів проводяться відкриті заняття. Кафедральні методичні семінари присвячені особливостям організації навчального процесу з вивчення правознавства в середній та вищій школах. Викладачі оперативно реагують на зміни навчальних програм у ЗНЗ з предметів «Правознавство. Практичний курс», «Практичне право», «Ми – громадяни України», «Права людини» та вносять відповідні корективи до тих дисциплін, які вони викладають.
     Доц. Лобач К.В. очолює методичну раду історичного факультету.


Виховна та громадська робота


    Потужним є напрямок виховної роботи, що реалізується в різних його формах: просвітницькій, навчальній, науковій, методичній. Різнопланові заходи, лекторії, круглі столи, мета яких – підвищення рівня правової культури, подолання випадків правового нігілізму в молодіжному середовищі – систематично проводяться з ініціативи викладачів та студентів. Урочисто й невимушено відбуваються щорічні святкування Дня юриста, відзначення Європейського дня протидії торгівлі людьми (жовтень), Дня толерантності (листопад), Міжнародного дня прав людини (грудень), Дня захисту прав дитини (червень). Викладачі кафедри є кураторами академічних груп історичного факультету, беруть участь у загальноуніверситетських і факультетських заходах. Спрямованість заходів – правове, громадянське виховання молоді, формування правосвідомості, сприяння становленню активної громадянської позиції студентів.
    Традиційними є заходи правничої тематики, які проводяться в рамках Днів історичного факультету: зустрічі з працівниками правоохоронних органів, екскурсії до судових органів, виконавчої та кінологічної служб, брейн-ринг для студентів V курсу – майбутніх учителів правознавства на тему «Я вмію й можу захищати свої права», круглий стіл для студентів І курсу «Мої права й обов’язки студента».
    Викладачі кафедри долучаються до просвітницької роботи спільно з місцевими органами влади та громадськими організаціями: виступи на телебаченні та радіо, участь у круглих столах, громадських обговореннях (К. В. Лобач, К.Б. Пивоварська, Т.В. Жалій, В.В. Нагорний).