ПДПУ Історичний факультет

Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії

Склад кафедри:

1. Год Борис Васильович — доктор педагогічних, кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри, заслужений працівник освіти України. Кандидатська дисертація: «Робітничий клас України в управлінні промисловим виробництвом у роки громадянської війни (1919-1920)» (1991 р.). Докторська дисертація: «Ідея всебічного й гармонійного виховання особистості в епоху європейського Відродження» (2005 р.). Викладає: нова історія країн Європи та Америки, історія Латинської Америки;

2. Тронько Тетяна Володимирівна — заступник завідувача кафедри, кандидат історичних наук, доцент. Тема дисертації: ”Діяльність державних органів влади в галузі середньої жіночої освіти в Наддніпрянській Україні (ІІ половина ХІХ ст.)“ (2002 р.). Викладає: історія традиційного суспільства, історія слов'янських народів;

3. Бесєдіна Наталія Василівна — кандидат історичних наук, доцент. Тема дисертації: "Розвиток історичного краєзнавства на Полтавщині (кінець 50-х — 80-ті рр. ХХ ст.)” (2002 р.). Викладає: історія країн Азії та Африки, політичні проблеми посткомуністичних країн;

4. Вільховий Юрій Віталійович — кандидат історичних наук, доцент. Тема дисертації: ”Політика радянської держави щодо протестантських церков в Україні (середина 40-х — 70-ті рр. ХХ ст.)" (2003 р.). Викладає: новітня історія країн Європи та Америки, актуальні проблеми всесвітньої історії;

5. Лахно Олександр Петрович — кандидат історичних наук, доцент. Тема дисертації: ”Опозиція в євангельсько-баптистському русі в УРСР (середина 40-х — 80-ті роки ХХ століття)” (2008 р.). Викладає: історія слов'янських народів, дискусійні питання всесвітньої історії, етнографія слов'янських народів, керівник навчальної етнографічної практики;

6. Цебрій Ірина Василівна — доктор педагогічних наук, професор кафедри. Тема дисертації: ”Дидактичні засади використання музичного мистецтва у підготовці майбутніх учителів історії“ (2002 р.). Викладає: історія традиційного суспільства, типологія та динаміка розвитку цивілізацій, особливості історичної еволюції держави та суспільства слов'ян;

7. Год Наталія Володимирівна — кандидат педагогічних наук, доцент. Тема дисертації: ”Моральне виховання особистості в педагогічній системі гуманіста Еразма Роттердамського" (2009 р.). Викладає: нова історія країн Європи та Америки, історія країн Латинської Америки;

8. Швець Леонід Миколайович — кандидат історичних наук, доцент. Тема дисертації: ”Особливості реалізації місцевими органами влади державної політики СРСР щодо громади РПЦ в Україні (середина 1940-х– І половина 1960-х років“ (2011 р.). Викладає: історія Середніх віків;

9. Рибачук Віктор Олексійович — старший викладач. Працює над кандидатською дисертацією на тему: ”Криза грецького класичного полісу“. Викладає: історія традиційного суспільства, історіографія всесвітньої історії, історія країн Азії та Африки;

10.Лобода Дмитро Олександрович —асистент, старший лаборант кафедри. Магістр історії. Предмет наукового пошуку: "Виховання «ідеального правителя» у філософсько-педагогічній спадщині європейського Відродження XIV – XVI століть".

Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії свої витоки бере з довоєнних років. У 1931 році її співробітники забезпечували викладання вітчизняної історії, історії Сходу, історії середніх віків, нової історії. У другій половині 1930-х років замість кафедри історії з’явилася кафедра соціально-економічних дисциплін, яку очолив в.о. доцента С.О. Данішев. Кадровий склад кафедри в цей час не обминули кампанії боротьби проти троцькізму і націоналізму. Її жертвами стали Ф.І. Донський, В.К. Порхун, О.К. Касименко. 1946 рік став роком початку самостійної роботи кафедри загальної історії. Її заснування пов’язане з відновленням роботи історичного факультету після завершення Другої світової війни. На кафедрі працювали доцент С.О. Данішев, кандидат історичних наук О.Х. Соколовський і Л.Л. Мазуренко.

У 1951 році було створено історико-філологічний факультет. У 1955 році відбулося об’єднання кафедр історичного профілю. Фактично до 1968 року в його складі діяла лише кафедра історії. Об’єднану кафедру, у яку в повному складі влилася кафедра загальної історії, очолив кандидат історичних наук М.Й. Чупрун (нова та новітня історія). Тоді ж майже рік історію новітнього часу викладав А.А. Фурса.

У 1968 році відбулося відродження кафедри загальної історії. Під такою назвою вона діяла до перейменування в 1990 р. У цей час на кафедрі працювали: доцент М.Й. Чупрун (нова та новітня історія), доц. О.Х. Соколовський (історія Середніх віків), ст. викладач Л.Л. Мазуренко (історія нового часу і країн Сходу), ст. викладач В.С. Воловик (історія Стародавнього світу), доцент М.В. Бака (історія новітнього часу), доцент М.І. Рева (методика викладання історії і суспільствознавства), доцент Я.А. Побіленський (історія країн Сходу), доцент М.О. Авдєєва (нова історія, історіографія нової і новітньої історії). У серпні 1978 року завідувачем кафедри загальної історії був обраний доцент М.В. Бака, який очолював її 19 років.

Наприкінці 1970-х років викладачами кафедри стали Ю.О. Поляков, М.І. Лахижа, Р.В. Майборода, О.М. Мельников. З початку 1980-х років на кафедрі працюють Б.В. Год, В.О. Рибачук, Н.В. Бесєдіна, Н.І. Самойленко. У 1990 році кафедра загальної історії була перейменована на кафедру всесвітньої історії. У 1997 році до її складу влилися професор В.Є. Лобурець, доцент Н.Я. Цехмістро, ст.викладач Т.В. Тронько. Посаду завідувача кафедрою обійняв В.Є. Лобурець.

У 1990-ті — на початку 2000-х років на історичному факультеті педагогічного університету навчалися та успішно закінчили його студії здібні студенти: І.В. Цебрій, Ю.В. Вільховий, Н.В. Год, Л.М. Швець, О.П. Лахно, Ю.М. Левченко, О.В.Лук'яненко. Усі вони майже відразу після отримання дипломів про вищу освіту з відзнакою стали працювати на кафедрі.

У лютому 2006 року кафедра всесвітньої історії була перейменована на кафедру всесвітньої історії та методики викладання історії. Її колектив, крім великої уваги до питань навчально-виховного процесу, постійно переймається проблемами наукового життя. Викладачі неодноразово відзначалися грамотами та дипломами міської та обласної адміністрацій, керівництва обласного управління освіти і науки.

Навчальна робота

  Сьогодні на кафедрі працюють 9 штатних викладачів (із них: 2 доктори наук, професори, 6 кандидатів наук, доцентів). Вони на високому рівні забезпечують викладання курсів з історії країн світу від найдавніших часів до наших днів. Це „Історія традиційного суспільства”, „Історія стародавніх Греції і Риму”, „Історія Середніх віків”, „Нова історія країн Європи та Америки”, „Історія країн Азії та Африки”, „Історія слов’янських народів”, „Історія міжнародних відносин”, „Новітня історія світу”, ,,Основи теорії розвитку цивілізацій”, „Історія країн Латинської Америки”, „Історіографія всесвітньої історії”, „Етнографія слов'янських народів”; пропонують студентам дисципліни за вибором, успішно працюють із магістрантами історичного факультету, вивчаючи з ними більше 10 навчальних предметів. До того ж, викладачі кафедри керують педагогічною, магістерською та етнографічною практиками, підготовкою курсових і магістерських робіт, кандидатських дисертацій, беруть участь в атестації науково-педагогічних кадрів.
    Викладачі кафедри для всіх курсів денної та заочної форм навчання розробили навчально-методичні комплекси, різнорівневі навчальні тести, індивідуальні завдання тощо. Вони підтримують зв’язки зі школами Полтавщини.

Наукова робота

    Викладачі кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії систематично займаються науково-дослідною роботою. Упродовж останніх років кафедра розробляє проблему історії становлення політичних систем у країнах світу, вивчаються питання історії організації освіти й виховання в країнах Європи ХІV-ХVІІ століть. Викладачами з означених тем підготовлено низка збірників наукових праць. Проводяться історико-краєзнавчі дослідження. Зусиллями співробітників кафедри проведено 10 Всеукраїнських науково-практичних семінарів „Актуальні питання всесвітньої історії і методика їх викладання”. Професор Год Б.В. — один із авторів історії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Він також є автором 9 монографій і 6 навчальних посібників, понад 300 наукових і науково-популярних статей. Під його керівництвом готуються докторські та кандидатські дисертації. Досліджується наукова проблема ,,Розвиток основних тенденцій ренесансного досвіду організації освіти і виховання у вітчизняній педагогічній практиці”. У 2008-2016 роках кандидатські дисертації захистили О.П.Лахно, Н.В.Год, Л.М.Швець, О.В.Лук'яненко. У 2013 році відбувся захист докторської дисертації доц. Цебрій І.В.
    Викладачі кафедри керують науково-дослідною роботою студентів. При кафедрі працює науковий гурток, 9 проблемних груп, учасники яких упродовж 2008-2016 років підготували понад 150 наукових публікацій у матеріалах всеукраїнських, регіональних і вузівських наукових конференцій.

Виховна робота

    Цікавою і змістовною є виховна робота викладачів кафедри в студентських групах, у студентському гуртожитку. Проводяться зустрічі, конкурси, вікторини, обговорюються найважливіші проблеми життя. Питання морального, громадянського, екологічного виховання — у центрі уваги наставників студентських академічних груп. Окремі викладачі кафедри (доценти Ю.В.Вільховий і Л.М.Швець) є активними організаторами й учасниками художньої самодіяльності.
    Загалом кафедра успішно працює задля підготовки висококваліфікованих, національно свідомих освітян незалежної України. Продовжуючи традиції своїх попередників, нинішній склад викладачів всесвітньої історії та методики викладання історії робить гідний внесок у розвиток вітчизняної історичної науки, духовності української нації.