ПДПУ Історичний факультет

Кафедра історії України

Склад кафедри:

1. Бабенко Людмила Леонідівна — завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України. Докторська дисертація: «Органи державної безпеки у структурі взаємовідносин держави і православної церкви в радянській Україні (1918 — середина 1950-х рр.)» (2015 р.). Викладає: новітня історія України, державотворчі процеси в новітній історії України ХХ – ХХІ століть, політичні партії і рухи в Україні у XX-XXI століттях (історичний аспект);

2. Сітарчук Роман Анатолійович — доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України. Докторська дисертація: «Адвентисти сьомого дня в українських землях у складі Російської імперії: історико-політичний аспект (друга половина ХІХ ст. — 1917 рр.)» (2009 р.). Викладає: давня і середньовічна історія України, держава і церква в історії України;

3. Волошин Юрій Володимирович — доктор історичних наук, професор. Докторська дисертація: «Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у XVIII ст.: історико-демографічний аналіз». Викладає: вступ до спеціальності, спеціальні історичні дисципліни, історіографія історії України, історична демографія;

4. Киридон Петро Васильович — доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України. Докторська дисертація: «Партійно-державна номентклатура Української РСР (1945-1964 рр.): інституціоналізація та функціонування» (2014 р.). Викладає: новітня історія України, методика викладання історії України у ВНЗ, історія України;

5. Діптан Ірина Іванівна — кандидат історичних наук, доцент. Тема дисертації: «Діяльність надзвичайних державних органів боротьби з дитячою безпритульністю в Українській СРР (1919-1932 роки)». Викладає: нова історія України, історія України, історичне краєзнавство;

6. Коваленко Оксана Валентинівна — кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри історії України. Викладає: археологія України, методика та основні напрями сучасних археологічних досліджень, історія і культура Полтавщини;;

7. Шаповал Лариса Іванівна — кандидат історичних наук, доцент. Тема дисертації: «Сучасна українська та російська історіографія нової економічної політики (1921-1929 рр.)». Викладає: етнографія України, історія України, архівознавство та архівна справа, музеєзнавство та музейна справа, історіографія історії України;

8. Лахач Тамара Олександрівна — кандидат історичних наук, доцент. Тема дисертації: «Державна регламентація шлюбно-сімейних відносин у радянській Україні в 20-30-х років ХХ століття». Викладає: історія України, давня і середньовічна історія України;

9. Сердюк Ігор Олександрович — докор історичних наук, доцент. Докторська дисертація: «Дитина й дитинство в Гетьманщині: соціально-історичний та історико-антропологічний виміри» (2018 рік). Викладає: історія України, спеціальні історичні дисципліни;

10. Гура Олексій Анатолійович — кандидат історичних наук, доцент. Тема дисертації: «Політика радянської держави щодо релігійних меншин в УРСР в середині 1940-х – першій половині 1960-х рр. (на прикладі римо-католицьких та юдейських громад)». Викладає: історія України, методика навчання історії в школі, історія та культара Полтавщини;

11. Бороденко Олена Анатоліївна — кандидат історичних наук, доцент. Тема дисертації: "Самотня жінка в сільському соціумі Гетьманщини другої половни XVIII ст.: історико-демографічний аналіз (на прикладі Полтавського полку)". Викладає: професійний інструментарій у сучасній історичній науці, методика навчання історії в школі;

12. Луговий Роман Сергійович — асистент. Викладає: археологія України, історична урбаністика.

13. Коротка Анжела Вячеславівна — старший лаборант кафедри.

6 жовтня 1918 року в Полтаві, як окремий вищий навчальний заклад, був заснований історико-філологічний факультет. Саме у ньому вперше почав викладатися курс історії України. Лекції та семінарські заняття з цієї дисципліни читали: декан факультету І.Ф. Рибаков, професори Д.І. Багалій та Н.Ю.Мірза-Авакянц. Після об’єднання 22 квітня 1921 року Полтавського педагогічного інституту та історико-філологічного факультету в єдиний навчальний заклад – Полтавський інститут народної освіти, в ньому діяв соціально-історичний факультет, а в його складі кафедра історії України. У 1935 році у зв’язку з реорганізацією й укрупненням педагогічних вишів, студенти історичного факультету Полтавського педінституту були переведені на навчання до Харкова. У серпні 1946 року в Полтавському педінституті була відновлена робота історичного факультету (з 1951 р. до 1966 р. – об’єднаний з філологічним факультетом). Викладачі вітчизняної і всесвітньої історії спільно працювали на кафедрі історії. Історію УРСР викладали доценти С.О. Данішев і Г.І. Кулик. У 1966 році на базі історико-філологічного створено два факультети – історичний та філологічний. У 1968 році приймається рішення про поділ єдиної кафедри історії на історії СРСР і УРСР та загальної історії. Першу спочатку очолив В.Є.Лобурець, а згодом П.М.Денисовець. Курс історії України (історія УРСР) у 1960-х — 1970-х роках викладали професор А.С.Черевань та доцент М.К. Бойко, а з 1975 року - доцент В.Я. Ревегук. У серпні 1990 року на історичному факутьтеті засновано кафедру історії УРСР і географії (завідувач — доцент О.П. Єрмак), на якій працювали викладачі історії України, спеціальних історичних та географічних дисциплін.

Становлення нинішньої кафедри історії України пов’язане з проголошенням незалежності нашої держави 24 серпня 1991 року. Саме в 1991-1992 навчальному році вивчення вітчизняної історії було впроваджено на всіх факультетах Полтавського педінституту, що й зумовило потребу в об’єднанні викладачів цієї дисципліни у складі однієї кафедри історії України. Її створили у листопаді 1991 року (завідувач – доцент А.М. Киридон). У 2002-2008 роках кафедру очолював професор В.О. Пащенко, з вересня 2008 по грудень 2009 року – професор Ю.В. Волошин, з травня 2010 року – професор Р.А. Сітарчук, з червня 2015 року – професор Л.Л.Бабенко

Сучасний статус, успіхи й досягнення кафедри історії України були б неможливі без подвижницької праці попередників. Біля витоків її формування з 1918 року стояли відомі вчені акад. Д.І. Багалій, професори М.І.Сумцов, І.Ф.Рибаков, Н.Ю.Мірза-Авакянц, В.О.Пархоменко, П.Г.Клепацький, С.О.Данішев, П.М.Койнаш, Г.І.Кулик, а також їх наступники та учні: М.К.Бойко, В.А. Войналович, Р.Л. Гавриш, В.Н. Жук, П.М.Денисовець, Г.Т.Капустян, Л.В.Колодочка, Т.В. Куликова, Л.С. Ліхіна, В.Є. Лобурець, Л.М.Новохатько, О.О.Нестуля, А.О.Овсяницький, І.М. Рева, О.П.Самойленко, П.М. Тригуб, А.С.Черевань, С.П. Юренко та інші. над забезпеченням злагодженої роботи кафедри працювали лаборанти І.А.Касимова, О.В.Гайдар, А.І.Злидарь, О.Г.Волошина, Н.І.Пироженко, І.А.Христенко, С.Г.Дивуленко. Сьогодні кафедра історії України продовжує невпинно працювати над підвищенням науково-методичного рівня викладання. При кафедрі ефективно діють аспірантура й докторантура.

Навчально-методична робота

На кафедрі історії України розроблені навчально-методичні комплекси з усіх навчальних дисциплін і дисциплін за вибором для студентів і магістрантів. Вони включають навчальну і робочу програми, структуру курсу, плани та опорні конспекти лекцій, плани семінарських занять, пакети візуального супроводу курсу, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів тощо.
З 2011 року на кафедрі функціонує електронна бібліотека, яка містить джерела, періодичні видання, наукову та методичну літературу з більшості навчальних курсів. Згідно з планом роботи на засіданнях кафедри проводяться обговорення відкритих лекцій і семінарських занять, засідання методичного та наукового семінарів.

Функціонують навчальні кабінети «Історичне краєзнавство на Полтавщині», історії України, етнографії України, що надало можливість проводити лекції та практичні заняття більш ефективно. За участі проф. Єрмака О.П. відкрито музей історії історичного факультету.

Науково-дослідна робота

Науковці кафедри працюють над проблематикою, визначеною індивідуальними планами роботи. У середньому кожен викладач має 11-12 наукових публікацій на рік. Всі викладачі кафедри беруть участь у роботі щорічної наукової конференції студентів історичного факультетуяк наукові керівники.

Викладачі кафедри в рамках наукових досліджень співпрацюють з провідними науковими установами країни: Інститутом історії України НАН України (Ю. В. Волошин, Л. Л. Бабенко), Відділенням релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди  НАН України (Р. А. Сітарчук, Л.Л.Бабенко, О.А.Гура), ІМФЕ імені М.Рильського (Л.І.Шаповал).

Доцент О. В. Коваленко співпрацює з науковцями відділу бронзи та ранньослов’янського часу (доктори історичних наук В. В. Отрощенко, Б. М. Магомедов) Інституту археології НАН України в рамках реалізації наукової теми з дослідження сотенних містечок Полтавського полку доби Гетьманщини. Укладено угоду про наукову співпрацю з відділом палеогеографії Інституту географії НАН України (доктор географічних наук Ж. М. Матвіїшина). Крім того, О. В. Коваленко є науковим співробітником Інституту керамології, Відділення Інституту народознавства НАН України.

У рамках угоди триває плідна наукова співпраця доцента Л. І. Шаповал з відділом «Український етнологічний центр» ІМФЕ імені М. Т. Рильського (ст. наук. співробітник Г.Б.Бондаренко). Ця академічна установа надає можливість участі в етнографічних експедиціях, науково-практичних конференціях, публікацій у фахових виданнях етнологічного спрямування «Народна творчість та етнографія», «Матеріали до української етнології».

Проф. Л.Л.Бабенко є одним з координаторів реалізації наукових програм Національної спілки краєзнавців України, Державної програми з дослідження політичних репресій в Україні "Реабілітовані історією".

Основними напрямами наукових досліджень кафедри історії України є:
І. Соціальна історія:
а) історична демографія Гетьманщини XVIII ст.;
б) історична урбаністика Гетьманщини XVII-XVIII ст.;
в) історія сім’ї та домогосподарства в Гетьманщині XVIII ст.;
г) усна історія.
ІІ. Історія релігії і церкви в Україні.
ІІІ. Історичне краєзнавство.
IV. Археологія.

Організаційно-методична робота

Упродовж навчального року проводяться засідання кафедри історії України, на яких розглядаються актуальні питання навчальної, наукової та виховної роботи. При кафедрі діє аспірантура й докторантура зі спеціальності «історія України». Половина нинішнього складу кафедри її випускники, які успішно захистили дисертації.

При кафедрі постійно діє кілька студентських гуртків та проблемних груп, серед них: 1. «Проблеми історії України давніх часів і середньовіччя» (доц. Коваленко О. В.)
2. «Дискусійні питання новітньої історії України» (проф. Бабенко Л. Л.)
3. «Історія релігії і церкви» (проф. Сітарчук Р. А.)
4. «Проблеми української історіографії» (проф. Волошин Ю. В.)
5. «Методика етнографічних досліджень» (доц. Шаповал Л. І.)
6. «Актуальні проблеми методики викладання історії» (доц. Бороденко О.А.)

Виховна робота

Виховна робота здійснюється викладачами як у процесі навчальної роботи, так і в позанавчальний час. Завдання національно-громадянського виховання вирішується через лекційні курси з вітчизняної історії, спецкурси з актуальних проблем історії України, які читаються провідними викладачами кафедри. Викладачі кафедри є кураторами академічних груп. Основні масові заходи з виховної роботи проводяться в період Тижня факультету, у дні ювілейних і календарних дат.

Серед заходів, які стали традиційними, можна назвати зустрічі з випускниками історичного факультету, які працюють у різних навчальних закладах і державних установах Полтавщини, провідними вченими-істориками країни.